SUPPLY CONDITIONS

DELIVERY

EDENCO Int. has a very broad product range, but such a wide range of no value if there is not enough stock.
Our strategy orders by 16:00 in our possession are to configure the following business day if necessary and process, which requires extensive stocks. Whether you only need single cable or a complete camera system of secure, EDENCO Int. strives to be sent within 3 working days after ordering.

Below are our terms.
 
Prices websites / webshops
All prices on our websites / webshops are net and inclusive B.T.W.
All prices we are reserved reserve the right to adjust prices.

Shipping order costs
Orders excluding download products for shipping to the Netherlands under € 200.00 incl. B.T.W. per order is € 10.00, the small order-shipping it calculates. Shipments outside the Netherlands and within the EU are per order spring increased by € 40.00 order- shipping.

Returns / repair / exchange
Despite security becoming easier to install the end-user and configure continued Expert products, as an installer not we focus on distance selling, so we advise you to read well and to ask you to fill in our contact before one or more products purchases.
Returns / Repairs should be provided with the following: - sufficient postage; - Copy of the invoice with R.M.A. number; - Clear cover letter; - Undamaged item in its original packaging intact. Shipments which do not meet here will not be accepted!
Do you still buy the wrong item by mistake and / or received, please as soon as possible via the contact form or e-mail contact with us so that together you can decide to replace a desired article. Wrong items ordered will only be reversed if reported within the statutory 14-day period for complaints to us in writing. You must post the written notification within 14 days to return the item or items. Articles should be undamaged in new condition, and to sit in the undamaged original packaging. This package may not be provided with stickers, tape, address or the like Before returning incorrectly ordered goods or products as defective are returned and after checking function test good transportation costs are at € 10.00 and € 20.00 one-time administration fee. After the expiry of the statutory 14-day period for complaints is no longer possible by means of written notification return.

warranty
For all products the factory warranties apply unless otherwise indicated.

Cancellations
Cancellation of outstanding orders is only possible in writing.

Delivery of products
Orders that are in our possession before 15:00 shipped usually within 3 working days.

Sales department
Our sales department in Naaldwijk by telephone from Monday / Saturday between 10am and 5pm (CET).

GENERAL PROVISIONS (in Dutch)

1. Aanbiedingen Overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Edenco int. goederen en/of
diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn
omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Edenco Int. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Edenco int. en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2. Prijs en betaling
2.1 Mits anders aangegeven zijn alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, anders is deze specifiek aangegeven.
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Edenco int.
gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven
aan te passen.
2.3 Edenco int. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Cliënt aan te passen.
2.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Edenco int. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld
in artikel 2.2 of 2.3, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Edenco int. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in
werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
2.5 Alle facturen zullen door Cliënt in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities worden betaald. Bij gebreke van
specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Bij opzeggen van domeinnamen en/of hostingpakketten,
welke bij Edenco int. zijn ondergebracht, geldt dat MAXIMAAL 2 maanden VOORAFGAAND aan de automatische verlenging, moet
zijn voldaan aan de vereisten voor het opzeggen. Dit houdt in dat opzeggingen ALTIJD schriftelijk kenbaar gemaakt moeten zijn (1e
deel van de vereisten). Daarnaast dient ook te zijn voldaan aan de aanleveringseis van een verhuisdocument (officieel document van
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, kortweg: SIDN) en een nieuw registratiecontract NL-domeinnaam (ook van SIDN) bij de
technische hostingpartner. Deze aanlevering noemen we het 2e deel van de vereisten. Indien aan het geheel van beide vereisten niet
wordt voldaan binnen de gestelde opzegtermijn, dan houdt dit in dat zowel domeinnaam(en) en/of hostingpakket(ten) automatisch
worden verlengd onder de actuele tarieven voor domeinnaamregistratiekosten en/of kosten voor hostingpakketten.
2.6 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering
te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens
gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
2.7 Tenzij anders wederzijds vastgelegd, worden alle overeenkomsten met een contractwaarde gelijk aan of hoger dan Euro 1500,-
gefactureerd in twee termijnen, te weten 50% bij verlenen van de opdracht en 50% bij het leveren van de bestelde goederen en/of
diensten. Overeenkomsten met een contractwaarde van minder dan Euro 1500,- worden gefactureerd bij levering.
2.8 Bestaat de contractwaarde van de onder 2.7 genoemde overeenkomst uit een sommatie van separate deelleveringen, dan zal -als de
vooruitbetaalde 50% van de totaalwaarde wordt overschreden door de waarde van de opgeleverde delen- de facturering van de
resterende bedragen plaatsvinden naar rato van de opgeleverde resterende delen.
3. Vertrouwelijke informatie
3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van
vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der
partijen als zodanig is aangeduid.
4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Edenco int., totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6,
waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Edenco int. zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5. Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment
waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde
programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, als mede
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Edenco int. of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anders zins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij
de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
7. Medewerking door Cliënt
7.1 Cliënt zal Edenco int. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of
inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door
Edenco int. te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen
deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter
beschikking van Edenco int. staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Edenco int. in ieder geval
het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7.5 Indien medewerker(s) van Edenco int. op de locatie van Cliënt werkzaamheden verricht(en), zal Cliënt kosteloos voor de door die
medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc.
zorgdragen. Cliënt zal Edenco int. vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerker(s) van Edenco int. daaronder begrepen, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van
onveilige situaties in diens organisatie.
8. Leveringstermijnen
8.1 Alle door Edenco int. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan
van de overeenkomst aan Edenco int. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding
van een genoemde (leverings)termijn brengt Edenco int. niet in verzuim. Edenco int. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die
vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer
gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Edenco int. en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg
treden.
9. Beëindiging
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke
en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze
door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien
tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.3 Edenco int. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend,
indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Edenco int. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
9.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,
tenzij Edenco int. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Edenco int. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de
vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. Aansprakelijkheid van Edenco int.; vrijwaring
10.1 Edenco int. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Edenco int. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Edenco int. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze
schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
directe schade in de zin van deze voorwaarden;
10.4 Aansprakelijkheid van Edenco int. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Edenco int. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.6 De aansprakelijkheid van Edenco int. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts
indien Cliënt Edenco int. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Edenco int. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Edenco int. in staat is
adequaat te reageren.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij Edenco int. meldt.
11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Edenco int..
11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door
schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het geen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De overeenkomsten tussen Edenco int. en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 De geschillen welke tussen Edenco int. en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Edenco int. met Cliënt gesloten
overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door
de daar toe bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de daar toe
bevoegde Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt.
Dienstverlening
13. Uitvoering
13.1 Edenco int. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de
met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Edenco int. gerechtigd de aanvang van de diensten die
tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd. Daarnaast is Edenco int. gerechtigd om pas aan te vangen met bepaalde diensten, indien financiële compensatie heeft
plaatsgevonden. In dergelijke gevallen is sprake van "deelfacturen" welke in de praktijk zullen neerkomen op een vast
aanbetalingsbedrag, of 50% van de (dan) in te schatten kosten. Voor deelfacturen kunnen kortere betalingstermijnen worden
gehanteerd dan voor normale factureringen, dit met het oog op een vlotte afhandeling en afronding van de order van Cliënt.
13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Edenco int. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige
en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Edenco int. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of
omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd,
zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.
13.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Edenco int. steeds
gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
14. Wijziging en meerwerk
14.1 Indien Edenco int. op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die
buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan
Edenco int. worden vergoed volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Edenco int.. Edenco int. is echter niet verplicht aan een
dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de
dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Edenco int., kunnen worden beïnvloed.
14.3 Indien voor de dienstverlening van Edenco int. een vaste prijs is overeengekomen, en partijen voornemens zijn om met betrekking tot
extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Edenco int. Cliënt tevoren informeren over de
financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. De extra werkzaamheden of prestaties zullen op de daar toe
gebruikte meer- of werkbonnen worden vermeld en na de werkzaamheden of prestatie aan de cliënt ter ondertekening worden
voorgelegd.
Websites en webdesign
15. Edenco int. behoudt alle rechten op alle door Edenco int. verstrekte ideeën, lay-outs en websites, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
16. Edenco int. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde materialen. Edenco int. dient
zich ervan te kunnen verzekeren, dat de door Cliënt (of door derden) aangeleverde materialen, vrij van (her)gebruik zijn en dat er geen
rechten op de materialen berusten, waarop beroep kan worden gedaan door particuliere- of zakelijke partijen. Dit geldt voor zowel
offline- als ook online materialen zoals tekst, beeld en andere materialen die benodigd mochten zijn in de optiek van Cliënt voor de
uitvoer van de opdarcht.
17. Edenco int. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte, incomplete of verkeerd afgebeelde tekst,
afbeeldingen en andere zaken. Bij de aanlevering van beeldmateriaal en teksten dient Cliënt te achterhalen en Edenco int. op de
hoogte te (blijven) stellen van bijbehorende auteursrechten en andere vormen van rechten die verbonden zijn aan dit materiaal.
Onrechtmatig gebruik van aangeleverde materialen door Cliënt valt niet onder de verantwoordelijkheid van Edenco int. en is een
serieuze aangelegenheid.
18. Edenco int. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk of definitief) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien Cliënt één of meerdere verplichtingen jegens Edenco int. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden. Edenco int. zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Edenco int. kan
worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De
eigendomsrechten van ontwerp, teksten en beelden, welke door Edenco int. zijn gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Edenco int..
Om deze reden houdt Edenco int. zich het recht voor om het gebruik van deze rechten in te trekken, indien Cliënt (na herhaaldelijke
aanmaningen of herinneringen) in gebreke blijft. Onder deze maatregelen vallen onder andere het intrekken van het gebruiksrecht op
website-ontwerp en inhoudelijkheden van website(s), welke door Edenco int. zijn otworpen en/of ontwikkeld. Ook vallen
gebruiksrechten op hostingpakketten en domeinnamen onder de gebruiksrechten, indien Edenco int. niet financieel wordt
gecompenseerd voor geleverde diensten (na herhaaldelijke herinneringen en/of aanmaningen), behoudt Edenco int. zich het recht voor
om het commerciële gebruik van hosting en domeinnaamgebruik tijdelijk te (laten) bevriezen, totdat is voldaan aan de financiële
verplichting(en) van Cliënt. Indien Edenco int. op het moment van de herhaaldelijke ingebrekestelling van Cliënt, in het bezit is van de
actuele toegangsgegevens van de webserver waarop de door Edenco int. verstrekte diensten/producten staan gepubliceerd, dan
behoudt Edenco int. zich het recht voor om de verstrekte diensten/producten tijdelijk onzichtbaar te maken, te verwijderen, te
beveiligen tegen zichtbaarheid of het commerciële gebruik ervan te beperken. Deze handeling(en) op/aan de webserver zijn geen
inbreuk of onrechtmatige handelingen, daar de handelingen zich enkel beperken tot de diensten/producten die Edenco int. heeft
ontworpen en/of ontwikkeld. De genoemde ingrepen op de webserver worden enkel uitgevoerd, indien de ingebrekestelling betrekking
heeft op de diensten/producten op de webserver en niet bij andere geleverde diensten of producten, zoals drukwerk.
19. Betaling van de door de domeinregistratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de gebruiker rechtstreeks aan de
domeinregistratie instantie te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
20. Indien gebruik wordt gemaakt van een door Edenco int. vastgelegde domeinnaam kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op
eigendom van deze domeinnaam, tenzij anders overeengekomen.
Onderhoud van websites
21. Tarieven en betaling
21.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij Edenco int. gebruikelijke basisonderhoudstarief of
uurtarief.
21.2 De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden
opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhouds-overeenkomst, uiterlijk op de dag van ingang van de
overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode. Het voorgaande geldt niet indien partijen met betrekking tot de
periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.
21.3 Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.
21.4 Edenco int. is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten zonder jegens Cliënt tot enigerlei
schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Edenco int. gedurende deze periode op verzoek van Cliënt toch
onderhoudswerkzaamheden verricht, kan Edenco int. hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform de
gebruikelijke (uur)tarieven van Edenco int..
22. Hosting en domeinnaamregistraties
22.1 Bij het aangaan van een hostingovereenkomst wordt in beginsel een contractsperiode van één jaar aangegaan. De hostingperiode
wordt na het eerste jaar telkens automatisch met 1 jaar verlengd. Indien Cliënt de hostingovereenkomst stop wil zetten, dient Cliënt
rekening te houden met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk (post of fax) te geschieden. Indien per post een
hostingovereenkomst stop gezet dient te worden, is het aan te bevelen de schriftelijke opzegging aangetekend te versturen. Daarnaast
dient de opzegging aan Edenco int. mondeling of via e-mail te worden bevestigd. Dit om technische conflicten aan faxapparatuur en/of
zoekraken van poststukken af te dekken. Voor de opzeggingsmethode op mondelinge wijze en/of via e-mail, geldt uiteraard ook een
termijn van 2 maanden, voorafgaand aan de beëindiging van het geldende contract. Het opzeggen van een hostingcontract en/of
domeinnaamregistratie(s) vindt/vinden echter pas plaats als de nieuwe hostingpartij de benodigde maatregelen heeft getroffen inzake
verhuizing van domeinnaam(en). Zonder de beschreven actie van de nieuwe hostingpartij, worden de lopende zaken automatisch
verlengd, deze maatregel is ter voorkoming dat Cliënt de beschikking over zijn/haar domeinnaam(en) zou verliezen en dat een website
(al dan niet met of zonder behoud van actuele content) verloren zou gaan. De bepalende factoren in het stopzetten van een
hostingpakket, zijn dus de activiteiten die de Cliënt (en diens nieuwe hostingpartij) ontplooit. Enkel deze activiteiten (voldoen aan
documentatie, schriftelijk verhuismededeling van nieuwe hostingpartij aan huidige hostingpartij) zijn rechtsgeldig en bepalend voor het
stopzetten van een hostingpakket. De nieuwe hostingspartij dient MAXIMAAL 2 maanden voorafgaand aan de automatische
verlenging van het geldende hostingpakket, de verhuizing in gang te hebben gezet. Indien deze activiteit BINNEN 1 maand,
voorafgaand aan de automatische verlenging plaatsvindt, dient de Cliënt de hostingskosten voor het volledige jaar te voldoen.
Hetzelfde geldt voor de kosten van domeinnaamregistraties, welke bij Edenco int. zijn ondergebracht. Voor de hierna vermelde
domeinnamen geldt GEEN contractovereenkomst. Deze kunnen door de nieuwe hostingfirma worden verhuisd zonder de contracten te
weerleggen, doch dienen ALTIJD binnen de gestelde opzegtermijn verhuisd te worden:
.com domein(en)
.eu domein(en)
.tv domein(en)
.net domein(en)
.biz domein(en)
.info domein(en)
(overige domeinnamen op aanvraag)
22.2 Dommeinnaamregistraties en bijbehorende overeenkomsten worden op dezelfde wijze verlengd als hostingovereenkomsten. Ook de
opzegging van een domeinnaamregistratie dient op dezelfde wijze te geschieden zoals beschreven in paragraaf 22.1 (indien nodig met
de benodigde officiële SIDN formulieren indien het Nederlandse domeinnaam betreft).
Back-up service
23 Edenco Int. bied ook een back-upservice aan, hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Abonnementsvoorwaarden van
CompleteBackup.nl dan wel de Algemene voorwaarden van Backup Agent BV gedeponeerd bij kamer van Koophandel Haaglanden
onder nummer 27274486.


DISCLAIMER
Gebruiksovereenkomst
Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Edenco Int. (hierna 'Edenco Int.') en de
bezoeker van de website (hierna 'de gebruiker'). Bij de toegang tot en het gebruik van de website,
documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk
akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben
gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord
gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te
verlaten.
Gebruiksvoorwaarden website / informatie
Alle informatie, teksten, tekeningen, data, etc (hierna 'de informatie') die via deze website worden
aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Edenco Int., haar leveranciers of aan derden en
zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.
De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch
niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden
en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om
de onderstaande auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren
te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van Edenco Int.
de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken.
Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel
daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke
sancties.
Linking en framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond
dat deze zich op de website van Edenco Int. bevindt of via de link naar de website van Edenco Int. wordt
gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website)
en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere
website) zijn uitdrukkelijk verboden.
Aansprakelijkheid
Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel
naar vorm als naar inhoud, bevatten. Edenco Int. noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid,
betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en
weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Edenco Int. is in
geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade
van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht
de oorzaak.
Edenco Int. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder
begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade)
en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het
gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te
gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien Edenco
Int. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering,
indien er sprake is van opzet of grove schuld van Edenco Int. (opzet of grove schuld van haar
werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).
Adviezen via de website
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het
nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen,
dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter
zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst
advies. Edenco Int. is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.
Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers,
partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar
andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de
inhoud van die websites of webpagina's. Edenco Int. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die
websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Auteursrechtinformatie
Copyright© 2005-2018 Edenco Int., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Contact: info@edenco.nl.